[vc_row][vc_column][vc_column_text]Algemene voorwaarden SparkWise Academy

1. Algemeen & Toepasselijkheid
1.1 SparkWise Academy en SparkWise Institute zijn handelsnamen van SparkWise Nederland B.V., gevestigd te Almere in het SketchHouse aan het adres Randstad 22-9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63889056. E-mailadres: office@sparkwise.nl. SparkWise is als opleidingsinstituut officieel geregistreerd bij het CRKBO. Volg deze link: https://www.crkbo.nl/Register/Instellingen en voer SparkWise in het zoekvenster in.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SparkWise Academy, hierna “SWA” en de natuurlijke of rechtspersoon hierna “de klant”, en op alle door SWA aan de klant verstrekte aanbiedingen en offertes, die toezien op het online leveren van cursussen of het online aankopen van producten.
1.3 De klant is iedere natuurlijke of rechtspersoon die via de website van SWA www.sparkwiseacademy.com online cursussen afneemt en/of online producten koopt.
1.4 SWA heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website van SWA en zijn van toepassing vanaf de dag van de publicatie of op de website vermelde datum. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe overeenkomsten en op alle geldende en nog lopende overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.
1.5 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming overeenkomst, herroepingsrecht
2.1 De overeenkomst komt tot stand nadat SWA per email een bevestiging heeft verzonden aan de klant die een bestelling heeft geplaatst en betaald via de website voor:
a) een online (digitale) cursus, door op de website het daartoe bestemde formulier in te vullen, in te stemmen met de algemene voorwaarden en door op “afrekenen” te klikken;
b) een aanvullend product.
2.2 De klant die een online (digitale) cursus bestelt gaat daarmee de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld voor de gehele duur van de cursus. De online (digitale) cursus bestaat uit delen, die vooraf per maand geïncasseerd worden, zodat iedere betaling toegang verschaft tot een nieuw hoofdstuk.
2.3 Door op de website van SWA op de button “afrekenen” te klikken bij het plaatsen van de bestelling voor een online (digitale) cursus:
a) betaalt de klant de eerste termijn voor het eerste deel van de online (digitale) cursus; en
b) stemt de klant in met directe levering van het eerste deel van de cursus; en daarmee
c) ziet de klant af van zijn of haar herroepingsrecht. De klant wordt hierop gewezen voor het plaatsen van de bestelling en voor het afrekenen.
2.4 SWA verstuurt de bevestiging aan de klant en verstrekt toegang tot het eerste deel van de online (digitale) cursus, dat de klant daarna direct kan bekijken op een digitaal device, zoals een computer, tablet of telefoon (mits daarvoor geschikt).
2.4 De overeenkomst is na verzending van de bevestiging door SWA onherroepelijk, tenzij het gaat om de koop en levering van aanvullende producten, in welk geval de klant wel een herroepingsrecht heeft.

3. Duur overeenkomst
3.1 Het gratis cursusdeel is een volledig cursusdeel, dat via een aanmeldingsformulier door SWA beschikbaar wordt gesteld. Dit om de gebruiker zelf te kunnen laten ervaren hoe de cursus werkt, wat voor inhoud een cursusdeel heeft en hoe de informatie wordt verstrekt. Het gratis cursusdeel kan door de gebruiker in eigen tempo worden uitgevoerd en verplicht de gebruiker verder tot niets. 
3.2 De overeenkomst wordt in het geval van een online (digitale) betaalde cursus aangegaan voor een termijn van 12 maanden, die bij gebreke van tijdige opzegging als in 3.3 bepaald, telkens automatisch met 3 maanden wordt verlengd.
3.3 Gedurende de eerste termijn van 12 maanden kan de overeenkomst niet worden opgezegd, dat betekent dat het volledige cursusbedrag voor het aangaan van de cursus verschuldigd is.
3.4 De eerste termijn van 12 maanden kan worden beëindigd door uiterlijk 30 dagen voor het einde van die termijn op te zeggen, via de aangegeven interne backoffice link na inlog op de website van SWA.
3.5 De overeenkomst kan na ommekomst van de eerste 12 maanden worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen tegen het einde van de lopende termijn.

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere wettelijke heffingen. Indien de prijzen zijn vrijgesteld van BTW zal dit als zodanig vermeld worden.
4.2 Prijzen voor door SWA te leveren aanvullende producten, die de klant naast de cursus online kan kopen, worden separaat vermeld en zijn in geen geval bij de prijs voor de online (digitale) cursus inbegrepen.
4.3 De door SWA weergegeven prijzen zijn geldig zolang het aanbod door de klant niet is geaccepteerd door het plaatsen van een bestelling.
4.4 Indien SWA de online (digitale) cursussen vernieuwt of upgrade naar een vernieuwd level, is SWA gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. De prijsstijging wordt op de website van SWA vermeld.

5. Betaling, automatische incasso
5.1 Betaling voor de eerste termijn voor het eerste deel van de online (digitale) cursus en voor aanvullende producten, vindt plaats op het moment van aanschaf, door op “Afrekenen” te klikken bij het plaatsen van de bestelling.
5.2 Betaling van de overige termijnen voor de volgende delen van de online (digitale) cursus geschiedt uitsluitend middels automatische incassering door SWA bij de klant, op een door SWA aangewezen bankrekening.
5.3 Bij het plaatsen van de bestelling geeft de klant toestemming aan SWA om de overige termijnen voor de volgende delen van de online (digitale) cursus gedurende de duur van de cursus, iedere maand op dezelfde datum als de overeenkomst is aangegaan middels een SEPA overschrijving bij de klant te incasseren.
5.4 De klant is niet gerechtigd om enige vordering op SWA te verrekenen met de door SWA in rekening gebrachte bedragen.
5.5 Indien de incasso niet mogelijk is of wordt gestorneerd zal SWA de uitvoering van de overeenkomst per direct opschorten. De klant is van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan SWA vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
5.6 Ingeval na aanmaning daartoe nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan SWA verschuldigde jaarlijkse hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of SWA buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van SWA om schadevergoeding te vorderen.
5.7 Onverminderd de overige rechten van SWA uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens SWA gehouden om de (incasso-)kosten die SWA heeft moeten maken te vergoeden, voor zover die verder gaan dan het versturen van een aanmaning of schikkingsvoorstel. De kosten worden vastgesteld op basis van de wet normering buitengerechtelijke Incassokosten en het bijbehorende besluit.
5.8 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten

6. Uitvoering en vertrouwelijkheid
6.1 SWA levert de online (digitale) cursussen en aanvullende producten zoals ze zijn en past ze niet aan de specifieke behoeftes van de klant aan.
6.2 SWA behoudt zich het recht voor om het aanbod en de inhoud van haar online (digitale) cursussen (of delen hiervan) naar eigen inzichten aan te passen, uit te breiden of te verwijderen. De klant heeft in dat geval geen recht op teruggave van betaalde bedragen of inhouding van nog te betalen vergoedingen.
6.2 SWA spant zich in om de dienstverlening ten aanzien van de online (digitale) cursussen zo optimaal mogelijk uit te voeren, door de (delen van de) cursussen online via de website beschikbaar te stellen en beschikbaar te houden. De klant heeft daartoe (mits de klant de betreffende cursusdelen heeft betaald) 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang. Ingeval geen toegang mogelijk is door onderhoud wordt dat vooraf op de website aangekondigd.
6.3 SWA heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de werking van de digitale inhoud van de online (digitale) cursussen op de computersystemen van de klant.
6.4 SWA is niet verantwoordelijk voor de werking van de computersystemen van de klant, noch voor onderbrekingen van de online (digitale) cursussen door eventuele storingen in de (door de klant gebruikte) internetverbindingen. De betalingsverplichting van de klant vervalt hierdoor niet, evenmin bestaat recht op teruggave, ongeacht de daadwerkelijke beschikbaarheid of de mate van gebruik, om welke reden dan ook. De betalingsverplichting van de klant blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst van toepassing, ongeacht het daadwerkelijk gebruik van de online (digitale) cursus door de klant.
6.5 Alle (op welke manier ook) door de klant aan SWA verstrekte informatie wordt vertrouwelijk en conform de AGV/GDPR behandeld.
6.6 SWA verwerkt persoonsgegevens conform de eisen die de privacywetgeving stelt. In de privacyverklaring op de website van SWA wordt uitgelegd hoe SWA dat doet.

7. Verplichtingen van klant
7.1 De klant is in verband met het aangaan van een overeenkomst voor een online (digitale) cursus verplicht de juiste gegevens te verstekken aan SWA, zodat SWA de door de klant verschuldigde gelden ook daadwerkelijk kan incasseren. De klant stelt SWA direct per email op de hoogte ingeval van wijzigingen in eerder door hem/haar verstrekte gegevens. Of de klant kan na inlog op het persoonlijke account de gegevens zelf wijzigen in de backoffice. Op de verwerking van persoonsgegevens door SWA is het privacyreglement van SWA van toepassing.
7.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van door SWA verstrekte gegevens met betrekking tot de toegang tot de online (digitale) cursus, en het volgen ervan.
7.3 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de online(digitale) cursussen en de aanvullende producten van SWA behoren uitdrukkelijk en uitsluitend toe aan SWA. Het is de klant niet toegestaan die rechten, noch de door SWA verstrekte gegevens en/of (delen van) de online (digitale) cursus aan derden openbaar te maken, te verhuren, verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SWA. SWA zal die toestemming niet op onredelijke gronden onthouden, noch als die informatie algemeen bekend was of als gevolg van een gerechtelijke uitspraak openbaar gemaakt moet worden.

8. Ontbinding en beëindiging
8.1 De klant is in verzuim indien hij/zij enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, en niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om deze binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
8.2 Indien betaling van de termijnen voor de online (digitale) cursus na aanmaning daartoe langer dan drie maanden uitblijft, is SWA gerechtigd de overeenkomst ontbinden. De klant is aansprakelijk voor de daaruit voor SWA voortvloeiende schade.
8.3 In geval van verzuim van de klant is SWA gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding of uitbetaling van opgebouwde commissie of uitstaande vergoedingen en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan SWA verschuldigde bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en ingeval van geleverde aanvullende producten het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
8.4 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt gestaakt of wordt ontbonden als gevolg van in dit artikel genoemde voorwaarden vervalt het recht op commissie.
8.5 SWA is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien sprake is van surséance van betaling of faillissement van de klant of indien beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de klant wordt gelegd of indien de klant overlijdt. Alle niet geïncasseerde termijnen over de volledige duur van de cursus worden alsdan direct opeisbaar. SWA zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9. Overmacht
9.1 SWA is niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming aan haar kant het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van SWA opgeschort.
9.2 Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door SWA niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
9.3 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, buiten schuld of toedoen van SWA ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in de structuur van het bedrijf, stakingen, zowel bij SWA als bij eventuele toeleveringsbedrijven, oorlog, langdurige ziekte van directie, terroristische dreiging, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen eventuele toeleveringsbedrijven van SWA.
9.4 Indien SWA bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te incasseren of te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

10. Aansprakelijkheid voor schade
10.1. SWA is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SWA.
10.2. De totale aansprakelijkheid van SWA zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door SWA aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaan-makings-verplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW), danwel het bedrag dat de verzekering van SWA terzake uitkeert.
10.3. SWA is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

11. Annulering en herroeping
11.1 Bij bestelling van de online (digitale cursus) en het aangaan van de verplichting tot betaling stemt de klant in met de directe levering van het eerste deel van de online (digitale) cursus en ziet daarbij af van zijn / haar herroepingsrecht.
11.2 De klant gaat een verplichting aan tot betaling (in termijnen) voor de gehele cursus gedurende tenminste 12 maanden, de overeenkomst kan daarom gedurende de eerste 12 maanden niet worden geannuleerd.
11.3 Voor wat betreft de aankoop van aanvullende producten, kan de klant de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende veertien dagen na ontvangst van het product ontbinden, door dat geval binnen 14 dagen na ontvangst van het product te melden, door het online op de website van SWA beschikbare formulier in te vullen, of een email te sturen aan SWA, waarin staat dat de klant de overeenkomst ontbindt.
11.4 Bij de aankoop van meerdere aanvullende producten gaat de termijn van veertien dagen lopen op de dag nadat de klant, of een door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het (laatste) product uit de bestelling heeft ontvangen.
11.5 Tijdens de termijn van veertien dagen zoals in 11.3 en 11.4 bedoeld zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan SWA retourneren, conform de door SWA verstrekte instructies.
11.6 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de hiervoor in 11.3 bedoelde melding, stuurt de klant het product terug, met alle geleverde toebehoren. Als dat mogelijk is, in originele staat en verpakking, conform de door SWA verstrekte instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De kosten van retournering zijn voor rekening van de klant.

12. Klachten
12.1 Op de website van SWA is een klachtenregeling beschikbaar. Eventuele klachten kunnen worden ingediend via het op de website vermeld email-adres van SWA, of via een daartoe op de website beschikbaar online formulier.
12.2 De klacht wordt na ontvangst geregistreerd en aan de klant wordt per email bevestigd dat de klacht is ontvangen. De klacht wordt vervolgens zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen vier weken na de ontvangst ervan, in behandeling genomen.
12.3 Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
12.4 Indien de klacht niet op een voor de klant bevredigende manier door SWA is behandeld of opgelost, is sprake van een geschil en kunnen de klant en/of SWA het geschil voorleggen aan het MFN te benaderen via deze website: https://mfnregister.nl/zoek-een-mfn-registermediator. Het MFN stelt dan een onafhankelijke MFN register mediator aan, wiens specialisatie het best aansluit bij het te behandelen geschil.
12.5 De mediator zal het geschil tussen partijen trachten te beslechten, conform de reglementen en modellen van het MFN, binnen een termijn van drie maanden nadat partijen de mediator hebben verzocht hun geschil in behandeling te nemen. De uitspraak van de mediator is bindend.

13. Slotbepaling, toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1. Als wordt vastgesteld dat enige in deze leveringsvoorwaarden beschreven bepaling onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is, dan zal deze afgescheiden worden van deze leveringsvoorwaarden en de rest van de leveringsvoorwaarden zal volledig van kracht blijven.
13.2. Deze leveringsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wet en regelgeving. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
13.3. Eventuele geschillen kunnen ook, nadat de klachten procedure is doorlopen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter verbonden aan de Rechtbank Amsterdam.

Laatste versie September 2019
© 2019 SparkWise Academy

 

 

 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]