[vc_row] [vc_column] [vc_column_text] Algemene voorwaarden SparkWise Academy

1. Algemeen & Toepasselijkheid
1.1 SparkWise Academy en SparkWise Institute zijn handelsnamen van SparkWise Nederland BV, gevestigd te Amsterdam aan het adres Herikerbergweg 292, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63889056. E-mailadres: office@sparkwise.nl. SparkWise is als opleidingsinstituut officieel geregistreerd bij het CRKBO. Volg deze link: https://www.crkbo.nl/Register/Instellingen en voer SparkWise in het zoekvenster in.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SparkWise Academy, hierna “SWA” en de natuurlijke of rechtspersoon hierna “de klant”, en op alle door SWA aan de klant aangebrachtte aanbiedingen en offertes, die toezien op het online leveren van cursussen van het online aankopen van producten.
1.3 De klant is elke natuurlijke of rechtspersoon die via de website van SWA www.sparkwiseacademy.com online cursussen afneemt en / of online producten koopt.
1.4 SWA heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website van SWA en zijn van applicatie vanaf de dag van de publicatie of op de website vermelde datum. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe overeenkomsten en op alle geldende en nog lopende overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.
1.5 Van deze voorwaarden kunnen slechts worden afgeweken indien partijen dat expliciet en schriftelijk zijn opgenomen.

2. Totstandkoming overeenkomst, herroepingsrecht
2.1 De overeenkomst komt tot stand nadat SWA per e-mail een bevestiging heeft verzonden aan de klant die een bestelling heeft geplaatst en betaald via de website voor:
a) een online (digitale) cursus, door op de website te kiezen voor het formulier in te vullen, in te stemmen met de algemene en door op “afrekenen” te klikken;
b) een aanvullend product.
2.2 De klant een online (digitale) cursus bestelt gaat daarmee gepaard. De online (digitale) cursus begint uit delen, die vooraf per maand geïncasseerd wordt, zodat elke betaling toegang begint tot een nieuw hoofdstuk.
2.3 Door op de website van SWA op de button “afrekenen” te klikken bij het plaatsen van de bestelling voor een online (digitale) cursus:
a) betaalt de klant de eerste termijn voor het eerste deel van de online (digitale) cursus; nl
b) stemt de klant in met directe levering van het eerste deel van de cursus; en daarmee
c) ziet de klant af van zijn of haar herroepingsrecht. De klant wordt hierop gewezen op het plaatsen van de bestelling en het afrekenen.
2.4 SWA verstuurt de bevestiging aan de klant en verstrekt toegang tot het eerste deel van de online (digitale) cursus, dat de klant daarna direct kan bekijken op een digitaal apparaat, zoals een computer, tablet of telefoon (mits geschikt).
2.4 De overeenkomst is na verzending van de bevestiging door SWA onherroepelijk, tenzij het gaat om de koop en levering van aanvullende producten, in welk geval de klant wel een herroepingsrecht heeft.

3. Duur overeenkomst
3.1 Het gratis cursusdeel is een volledig cursusdeel, dat via een aanmeldingsformulier door SWA beschikbaar wordt gesteld. Dit om de gebruiker zelf te kunnen laten ervaren hoe de cursus werkt, wat voor inhoud een cursusdeel heeft en hoe de informatie wordt verstrekt. Het gratis cursusdeel kan door de gebruiker in eigen tempo worden uitgevoerd en verplicht de gebruiker verder tot niets. 
3.2 De overeenkomst wordt in het geval van een online (digitale) betaalde cursus aangehouden voor een termijn van 12 maanden, die bij gebreke van tijdige opzegging als in 3.3 bepaald, telkens automatisch met 3 maanden wordt verlengd.
3.3 de eerste termijn van 12 maanden kan de overeenkomst niet worden opgezegd, dat betekent dat het volledige cursusbedrag voor het aangaan van de cursus verschuldigd is.
3.4 De eerste termijn van 12 maanden kan worden beëindigd door uiterlijk 30 dagen voor het einde van de termijn op te zeggen, via de aangegeven interne backoffice link naar inlog op de website van SWA.
3.5 De ​​overeenkomst kan worden gesloten op de eerste 12 maanden waarin opgezegd wordt met vermelding van een opzegtermijn van 30 dagen op het einde van de lopende termijn.

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn in euro's en exclusief omzetbelasting en andere wettelijke heffingen. Indien de prijzen zijn vrijgesteld van BTW zal dit als soortgelijke vermeld worden.
4.2 Prijzen voor door SWA te leveren aanvullende producten, die de klant naast de cursus online kan kopen, worden apart vermeld en zijn in geen geval bij de prijs voor de online (digitale) cursus inbegrepen.
4.3 De door SWA weergegeven prijzen zijn geldig zolang het aanbod door de klant niet wordt geaccepteerd door de plaatsen van een bestelling.
4.4 Indien SWA de online (digitale) cursussen vernieuwt van upgrade naar een vernieuwd niveau, is SWA gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. De prijsstijging wordt op de website van SWA vermeld.

5. Betaling, automatische incasso
5.1 Betaling voor de eerste termijn voor het eerste deel van de online (cursus) cursus en voor aanvullende producten, vindt plaats op het moment van aanschaf, door op “Afrekenen” te klikken bij het plaatsen van de bestelling.
5.2 Betaling van de overige termijnen voor de volgende delen van de online (digitale) cursus geschiedt uitsluitend door middel van automatische incassering door SWA bij de klant, op een door SWA specifieke bankrekening.
5.3 Bij het plaatsen van de bestelling geeft de klant toestemming aan SWA om de overige termijnen voor het volgende delen van de online (digitale) cursus gedurende de duur van de cursus, elke maand op dezelfde datum als de overeenkomst wordt aangenomen door een SEPA overschrijving bij de klant te incasseren.
5.4 is niet toegestaan ​​om enige vorderingen op SWA te berekenen met de door SWA in rekening gebrachte bedragen.
5.5 Indien de incasso niet mogelijk is of wordt gestorneerd zal SWA de uitvoering van de overeenkomst per directe opschorten. De klant is van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan SWA vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119a BW.
5.6 Ingeval na aanmaning waardoor nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de door de klant aan SWA verschuldigde jaarlijkse hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of SWA buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van SWA om schadevergoeding te vorderen.
5.7 Onverminderd de overige rechten van SWA uit vastgesteld van dit artikel, is de klant jegens SWA gehouden om de (incasso-) kosten die SWA heeft gemaakt om te vergoeden, voor zover die verder gaan dan het publiceren van een aanmaning van schikkingsvoorstel. De kosten worden vastgesteld op basis van de wet normering buitengerechtelijke Incassokosten en het bijbehorende besluit.
5.8 De BW is voor wat betreft het artikel opgenomen boetebeding uitgesloten

6. Uitvoering en bekendheid
6.1 SWA levert de online (digitale) cursussen en aanvullende producten zoals ze zijn en verleden en niet aan de specifieke gepastes van de klant aan.
6.2 SWA zich bevindt het recht op het aanbod en de inhoud van haar online (digitale) cursussen (of delen hiervan) naar eigen inzichten aan te passen, uit te uitbreiden of te verwijderen. De klant heeft in dat geval geen recht op teruggave van betaalde bedragen of inhouding van nog te betalen vergoedingen.
6.2 SWA spant zich in de dienstverlening ten aanzien van online (digitale) cursussen zo optimaal mogelijk uit te voeren, door de (delen van de) cursussen online via de website beschikbaar te stellen en beschikbaar te houden. De klant heeft betrekking op (mits de klant de betreffende cursusdelen heeft betaald) 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang. Ingeval geen toegang mogelijk is door onderhoud wordt dat vooraf op de website aangekondigd.
6.3 SWA heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de werking van de digitale inhoud van de online (digitale) cursussen op de computers van de klant.
6.4 SWA is niet verantwoordelijk voor de werking van de computersystemen van de klant, noch voor onderbrekingen van de online (digitale) cursussen door storingen in de (door de klant gebruikte) internetverbindingen. De betalingsverplichting van de klant vervalt opgenomen niet, evenmin bestaat recht op teruggave, ongeacht de beveiligde beschikbaarheid van de mate van gebruik, om welke reden dan ook. De betalingsverplichting van de klant blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst van applicatie, ongeacht het daadwerkelijk gebruik van de online (digitale) cursus door de klant.
6.5 Alle (op welke manier ook) door de klant aan SWA verstrekte informatie wordt vertrouwelijk en conform de AGV / GDPR behandeld.
6.6 SWA verwerkte persoonsgegevens conform de eisen die de privacywetgeving stelt. In de privacyverklaring op de website van SWA wordt uitgelegd hoe SWA dat doet.

7. Verplichtingen van klant
7.1 De klant is in verband met het aangaan van een overeenkomst voor een online (digitale) cursus verplicht voor de juiste gegevens te verstekken aan SWA, zodat SWA de door de klant verschuldigde gelden ook daadwerkelijk kan incasseren. De klant stelt SWA direct per e-mail op de hoogte ingeval van wijzigingen in eerder door hem / haar opgegevente gegevens. Of de klant kan in inlog on the personal account de gegevens zelf wijzigen in the backoffice. Op de verwerking van persoonsgegevens door SWA is het privacyreglement van SWA van applicatie.
7.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van door SWA verstrekte gegevens met betrekking tot toegang tot de online (digitale) cursus, en het volgen ervan.
7.3 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de online (digitale) cursussen en aanvullende producten van SWA bepaalde en uitsluitend toe aan SWA. Het is de klant niet toegestaan ​​die rechten, noch de door SWA verstrekte gegevens en / of (delen van) de online (digitale) cursus aan derden openbaar te maken, te verhuren, verkopen van op andere wijze ter beschikking te stellen zonder expliciete schriftelijke toestemming van SWA. SWA zal die toestemming niet op onredelijke gronden onthouden, noch als die informatie algemeen bekend was of als gevolg van een gerechtelijke uitspraak openbaar gemaakt moet worden.

8. Ontbinden en doorgaan
8.1 De klant is in verzuim indien hij / zij enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, en niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om deze binnen een gestelde termijn alsnog volledig na te komen.
8.2 Indien betaling van de termijnen voor de online (digitale) cursus na aanmaning gedurende meer dan drie maanden uitblijft, is SWA gerechtigd de overeenkomst ontbinden. De klant is aansprakelijk voor de daaruit voor SWA resulterende schade.
8.3 In geval van verzuim van de klant is SWA gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding van uitbetaling van opgebouwde commissie van uitstaande vergoedingen en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aangemelde schriftelijke mededeling aan de klant en / van het door de klant eventueel aan SWA verschuldigde aantal terstond in zijn geheel op de eisen en ingeval van toegevoegde aanvullende producten het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
8.4 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt gestaakt van wordt ontbonden als gevolg van in dit artikel onderliggende voorwaarden vervalt het recht op commissie.
8.5 SWA is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te binden indien sprake is van surséance van betaling van faillissement van de klant van indien beslag op het geheel van een gedeelte van het vermogen van de klant wordt gelegd van indien de klant overlijdt. Alle niet geïncasseerde termijnen over de volledige duur van de cursus worden alsdan direct opeisbaar. SWA zal vanwege deze nimmer tot enige terugbetaling zijn gehouden.

9. Overmacht
9.1 SWA is niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming aan haar kant het gevolg is van overmacht. Waar de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van SWA opgeschort.
9.2 Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door SWA niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
9.3 Onder het begrip 'overmacht' als bedoeld in dit artikel wordt in elk geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, buiten schuld van toedoen van SWA ontstaan, zoals onder andere ernstige opslag in de structuur van het bedrijf, stakingen, zowel bij SWA als bij eventuele toeleveringsbedrijven, oorlog, langdurige ziekte van directie, terroristische dreiging, vertragingen in het transport van vertraagde of foutieve levering van zaken van materialen of onderdelen door de desbetreffende erkende toeleveringsbedrijven van SWA.
9.4 Indien SWA bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het riet dat vereist is om het afzonderlijke deel te incasseren van de factureren en is de klant te voldoen aan deze verplichtingen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

10. Aansprakelijkheid voor schade
10.1. SWA is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het directe gevolg is van opzet van bewuste roekeloosheid van SWA.
10.2. De totale aansprakelijkheid van SWA zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door SWA aan de klant te betalen bedrag uit verplicht van eventuele ongedaan-makings-verplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW), danwel het bedrag dat de verzekering van SWA terzake uitkeert.
10.3. SWA is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

11. Annulering en herroeping
11.1 Bij bestelling van de online (digitale cursus) en het aangaan van de vergunning tot betaling stemt de klant bij de directe levering van de eerste deel van de online (digitale) cursus en ziet bij welke af van zijn / haar herroepingsrecht.
11.2 De klant gaat een aanvraag aan tot betaling (in termijnen) voor de gehele cursus gedurende een periode van 12 maanden, de overeenkomst kan gedurende de eerste 12 maanden niet worden geannuleerd.
11.3 Voor wat betreft de aankoop van aanvullende producten, kan de klant de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende veertien dagen na ontvangst van het product ontbinden, door dat geval binnen 14 dagen na ontvangst van het product te melden, door het online op de website van SWA beschikbare formulier in te vullen, of a email to sturen aan SWA, waarin staat dat de klant de overeenkomst ontbindt.
11.4 Bij de aankoop van meerdere aanvullende producten gaat de termijn van veertien dagen op de dag van de klant, van een door de klant geplaatste derde die niet de vervoerder is, het (laatste) product uit de bestelling heeft ontvangen.
11.5 Tijdens de termijn van veertien dagen zoals in 11.3 en 11.4 bedoeld zal de klant behandeld omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle toebehoren en in de originele staat en verpakking aan SWA retourneren, conform de door SWA vervaardte instructies.
11.6 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de hiervoor in 11.3 bedoelde melding, stuurt de klant het product terug, met alle passende toebehoren. Als dat mogelijk is, in originele staat en verpakking, conform de door SWA vervaardte instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige werking van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De kosten van retournering zijn voor rekening van de klant.

12. Klachten
12.1 Op de website van SWA is een klachtenregeling beschikbaar. Eventuele klachten kunnen worden ingediend via het op de website vermeld e-mailadres van SWA, of via via een op de website beschikbaar online formulier.
12.2 De klacht wordt na ontvangst geregistreerd en aan de klant wordt per e-mail bevestigd dat de klacht wordt ontvangen. De klacht wordt vervolgens zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen vier weken na de ontvangst ervan, in behandeling genomen.
12.3 Klachten worden altijd verzonden gesprekken.
12.4 Indien de klacht niet op een voor de klant bevredigende manier is door SWA wordt behandeld of opgelost, is sprake van een geschil en kunnen de klant en / of SWA het geschil voorleggen aan het MFN te behandelen via deze website: https: // mfnregister. nl / zoek-een-mfn-registermediator. Het MFN stelt dan een besluit MFN register bemiddelaar aan, wiens specialisatie het beste aansluit bij het te behandelen geschil.
12.5 De ​​bemiddelaar zal een geschil tussen behandeling, conform de reglementen en modellen van het MFN binnen een termijn van drie maanden hebben indien de bemiddelaar heeft verzocht om geschil in behandeling te nemen. De uitspraak van de bemiddelaar is bindend.

13. Slotbepaling, recht en moment rechter
13.1. Als wordt vastgesteld dat enige in deze leveringsvoorwaarden beschreven bepaling overwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is, dan zal deze afgescheiden worden van deze leveringsvoorwaarden en de rest van de leveringsvoorwaarden zal volledig van kracht blijven.
13.2. Deze leveringsvoorwaarden zijn betrekking op de Nederlandse wet en regelgeving. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten.
13.3. Eventuele geschillen kunnen ook, nadat de klachtenprocedure is doorlopen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter verbonden aan de Rechtbank Amsterdam.

Laatste versie september 2019
© 2019 SparkWise Academy

 

 

 

 [/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]

Scroll naar boven